Kas ir primārā atslēga?

SQL datubāzē primārā atslēga ir viena vai vairākas kolonnas, kas unikāli identificē katru tabulas rindu. Primārā atslēga tiek definēta, izmantojot PRIMARY KEY ierobežojumu, veidojot tabulu vai mainot tabulu. Katrā tabulā var būt tikai viena primārā atslēga.

Kolonnai (-ām), kas definēta kā primārā atslēga, piemīt NOT NULL ierobežojums, kas nozīmē, ka tajās jābūt vērtībai. Ja tabula tiek mainīta, lai pievienotu primāro atslēgu, nevienā slejā, kas definēta kā primārā atslēga, nedrīkst būt tukšas vai NULL vērtības. Ja kolonna nav, primāro atslēgu ierobežojumu nevar pievienot. Arī dažās relāciju datu bāzēs primārās atslēgas pievienošana rada tabulas indeksu, lai uzlabotu ātrumu, kādā tiek atrastas konkrētas datu rindas, kad SQL vaicājumi tiek veikti pret šo tabulu.

Datubāzes noteikumi, primārā, SQL